PTPRiD

Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD)

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości w dalszych postanowieniach statutu zwane w skrócie PTPRiD albo Towarzystwem.
  2. Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania wiedzy na temat.
  3. Siedzibą Towarzystwa jest Gdańsk. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
  4. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  5. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
  6. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych.
  7. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

a) Propagowanie naukowej wiedzy na temat religii i duchowości z punktu widzenia psychologii.
b) Służenie wiedzą naukową z zakresu psychologii religii i duchowości psychologom, praktykom i innym zainteresowanym profesjonalistom niezależnie od ich osobistych poglądów i instytucjonalnych.
c) Wspieranie aktywności i samodzielności oraz etyki zawodowej w obszarze psychologii religii i duchowości wśród studentów i osób aktywnych zawodowo, a także prowadzenie badań naukowych.
d) Integrowanie środowiska psychologów, religioznawców, socjologów, pedagogów, filozofów i teologów oraz innych osób w zakresie psychologii religii i duchowości.

Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:

a) Prowadzenie czytelni Towarzystwa.
b) Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym.
c) Współpraca z kołami naukowymi, a także samorządami i organizacjami studenckimi oraz inicjowanie i koordynacja współpracy w obrębie polskich i zagranicznych ośrodków naukowych w zakresie psychologii religii i duchowości.
d) Opiniowanie działalności w zakresie psychologii religii i duchowości.
e) Organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania na temat religii i duchowości z punktu widzenia psychologii.

ROZDZIAŁ III

Członkowie – prawa i obowiązki

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
2. Towarzystwo posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) nadzwyczajnych,
c) wspierających,
d) honorowych.

§1 Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni

1. Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada dyplom magistra zakresie nauk humanistycznych lub społecznych,
b) złoży deklarację członkowską na piśmie,

2. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która:
a) ma ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim,
b) złoży deklarację członkowską na piśmie,

3. Członkiem nadzwyczajnym może zostać także student kierunku nauk humanistycznych lub społecznych. Natomiast po ukończeniu studiów nabywa prawo do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku nieukończenia studiów.

4. Członkiem zwyczajnym i nadzwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

5. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
c) udziału w zebraniach, wykładach organizowanych przez Towarzystwo,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

6. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

7. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
c) regularnego opłacania składek,

§2 Członkowie wspierający

1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały.

3. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Towarzystwa oraz innych form jego merytorycznej działalności.

4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§3 Członkowie honorowi

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

3. Walne Zgromadzenie Towarzystwa może powziąć uchwałę o pozbawieniu tytułu członka.

4. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym, w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§4 Utrata członkostwa

1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Towarzystwa,
– z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,
– na pisemny wniosek trzech członków Towarzystwa,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. W wyjątkowych przypadkach, jeśli  zabraknie kworum, dopuszczalna jest elektroniczna forma wyborów za zgodą wyborców, którzy nie mogą przybyć na wybory.

b) Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§1 Walne Zgromadzienie

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, nadzwyczajni oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Towarzystwa. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą elektroniczną lub listową, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie stowarzyszenia oraz członkowie honorowi Towarzystwa.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne o ile statut nie mówi inaczej.

8. Kompetencje Walnego Zgromadzenia:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) zatwierdzanie regulaminów oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
n) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych.

§2 Zarząd

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego oraz Członka Zarządu-Sekretarza i Członka Zarządu wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, prowadzone przez przewodniczącego lub Członka Zarządu Towarzystwa. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

5. Kompetencje Zarządu:
a) realizacja celów Towarzystwa,
b) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
g) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i) przyjmowanie i skreślanie członków,
j) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia w sprawie członkostwa honorowego Towarzystwa,
k) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Towarzystwach krajowych i zagranicznych,

6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków,

§2 Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu..

4. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f) udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
g) występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami pokontrolnymi.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

1. Majątek Towarzystwa powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Towarzystwa,

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.

3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

5. Zgodnie z niniejszym statutem zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.